Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2009 r. - Cerafogli przeciwko CBE

(Sprawa F-23/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Niemcy) (przedstawiciele: L. Lévi, M. Vandenbussche, avocats)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji dyrekcji Banku w sprawie nominacji doradcy ad interim w dywizji OVS oraz stwierdzenie nieważności ogłoszenia o stanowisku ECB/074/08, oraz decyzji przyjętych na jego podstawie. Wniosek o zasądzenie od pozwanej zadośćuczynienia i odszkodowania za szkody poniesione przez skarżącą.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrekcji z dnia 17 lipca 2008 r. o nominacji M. L ad interim na stanowisku doradcy w dywizji OVS ;

stwierdzenie nieważności ogłoszenia o stanowisku ECB/074/08 ;

w konsekwencji, (i) stwierdzenie nieważności wszystkich decyzji przyjętych na podstawie ogłoszenia o stanowisku, w tym decyzji o nominacji M. L. na stanowisko doradcy w dywizji OVS podjętej w następstwie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i (ii) zasądzenie od pozwanej kwoty 10 000 EUR, ex aequo et bono, celem zadośćuczynienia za krzywdę poniesioną przez skarżącą i 2 500 EUR celem naprawienia szkody związanej z interwencją adwokata skarżącej w toku postępowania poprzedzającego spór;

w wypadku gdyby stwiedzenie nieważności wiązało się z poważnymi trudnościami, zasądzenie od pozwanej kwoty w wysokości 45 600 EUR;

obciążenie Europejskiego Banku Centralnego kosztami postępowania.

____________