Language of document :

Žaloba podaná 13. marca 2009 - Cerafogli/ECB

(vec F-23/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Nemecko) (v zastúpení: L. Lévi, M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia Direktoriátu banky, týkajúceho sa menovania poradcu ad interim v oddelení OVS a zrušenie výberového konania ECB/074/08, ako aj všetkých rozhodnutí prijatých na jeho základe. Okrem toho návrh zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy s cieľom nahradiť nemajetkovú a majetkovú ujmu, ktorú utrpela žalobkyňa

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Direktoriátu zo 17. júla 2008 o menovaní pána L ad interim na miesto poradcu oddelenia OVS,

zrušiť výberové konanie ECB/074/08,

v dôsledku toho i) zrušiť všetky rozhodnutia prijaté na základe výberového konania, vrátane rozhodnutia o vymenovaní pána L na miesto poradcu oddelenia OVS, ktoré bolo prijaté po vykonaní výberového konania a ii) zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy 10 000 eur, stanovenej ex aequo et bono s cieľom nahradiť nemajetkovú ujmu, ktorú utrpela žalobkyňa a 2 500 eur s cieľom nahradiť majetkovú ujmu spojenú s intervenciou poradcov žalobkyne v štádiu konania pred podaním žaloby,

za predpokladu, že by vykonanie rozsudku o zrušení so sebou prinášalo závažné ťažkosti, zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy 45 600 eur,

zaviazať Európsku centrálnu banku na náhradu trov konania.

____________