Language of document :

Talan väckt den 13 mars 2009 - Cerafogli mot ECB

(Mål F-23/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Tyskland) (ombud: L. Lévi och M. Vandenbussche, avocats)

Svarande: Europeiska centralbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av bankens direktions beslut att utse en rådgivare tills vidare vid avdelning OVS och att dra tillbaka meddelandet om lediga tjänster ECB/074/08, och samtliga beslut som har antagits på grundval av detta. Talan om att svaranden ska förpliktas att utge ersättning för den ideella och materiella skada som sökanden har lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara direktionens beslut av den 17 juli 2008 att utse L till rådgivare tills vidare vid avdelning OVS,

dra tillbaka meddelandet om lediga tjänster ECB/074/08,

i konsekvens härmed (i) ogiltigförklara samtliga beslut som har antagits på grundval av meddelandet om lediga tjänster, inklusive det beslut att utse L till rådgivare vid avdelningen OVS som antogs i slutet av anställningsförfarandet och (ii) förplikta svaranden att utge 10 000 euro, i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono), som ersättning för den ideella skada som sökanden har lidit, och 2 500 euro som ersättning för den materiella skada som sökanden har lidit till följd av sökandens råd under det administrativa förfarandet,

för det fall verkställandet av en dom om ogiltigförklaring skulle medföra allvarliga svårigheter, förplikta svaranden att utge 45 600 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________