Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 3 март 2009 г. - Patsarika/Cedefop

(Дело F-63/07)1

(Публична служба - Договорно наети служители - Преназначаване - Право на защита - Уволнение в края на срока на изпитване - Неприсъствено производство)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Maria Patsarika (Солун, Гърция) (представители: N. Korogiannakis и N. Keramidas, avocats)

Ответник: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (представители: M. Fuchs, подпомаган от P. Anestis, avocat)

Предмет

От една страна, отмяна на решението на CEDEFOP от 20 септември 2006 г., с което се прекратява срочният договор на жалбоподателката при приключването на срока на изпитване за нея, а от друга страна, искане на обезщетение за вреди.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-жа Patsarika понася три четвърти от направените от нея съдебни разноски.

Европейският център за развитие на професионалното обучение понася направените от него съдебни разноски и една четвърт от съдебните разноски, направени от г-жа Patsarika.

____________

1 - ОВ C 283, 24.11.2007 г., стр. 43.