Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 3. marca 2009 - Patsarika/Cedefop

(vec F-63/07)1

(Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Zmena miesta pridelenia - Právo na obranu - Prepustenie na konci skúšobnej doby - Rozsudok pre zmeškanie)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Patsarika (Solún, Grécko) (v zastúpení: N. Korogiannakis a N. Keramidas, advokáti)

Žalovaný: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (v zastúpení: M. Fuchs, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci P. Anestis, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia CEDEFOP z 20. septembra 2006, ktorým sa ukončuje zmluva žalobkyne na dobu určitú na konci jej skúšobnej doby, a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pani Patsarika znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania.

3.    Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania znáša svoje vlastné trovy konania a je povinné nahradiť štvrtinu trov konania pani Patsarika.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 283, 24.11.2007, s. 43.