Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 lutego 2009 r. - Schönberger przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-7/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Porównanie zasług - Przyznanie punktów za zasługi - Zasada równości traktowania)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Peter Schönberger (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: O. Mader, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Seyr i K. Zejdová, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 15 stycznia 2007 r. przyznającej skarżącemu liczbę punktów za zasługi niższą aniżeli by sobie tego życzył

Sentencja wyroku

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego o nieprzyznaniu P. Schönbergerowi trzeciego punktu za zasługi w ramach oceny za rok 2003.

Parlament Europejski zostaje obciążony kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 64 z 8.3.2008, s. 69