Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) 12 ноември 2008 г. - Domínguez González/Комисия

(Дело F-88/07)1

(Публична служба - Технически сътрудник - Възражение за неподсъдност - Възражение за недопустимост - Липса на компетентност на Съда на публичната служба)

Език на производството: испански

Страни

Ишец: Juan Luís Domínguez González (Херона, Испания) (представители: първоначално R. Nicolazzi Angelats, а впоследствие R. Nicolazzi Angelats и M.-C. Oller Gil, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и L. Lozano Palacios)

Предмет

Искане за обезщетение за вредите, които ищецът твърди, че е претърпял от прекратяването на неговия трудов договор с ECHO вследствие на медицинския преглед.

Диспозитив

Съдът на публичната служба не е компетентен да разгледа иска.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 37, 9.2.2008, стр. 34