Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 listopada 2008 r. - Domínguez González przeciwko Komisji

(Sprawa F-88/07)1

(Służba publiczna - Asystent techniczny - Zarzut braku kompetencji - Zarzut niedopuszczalności - Brak właściwości Sądu)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Juan Luís Domínguez González (Girona, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo R. Nicolazzi Angelats, następnie R. Nicolazzi Angelats i M.-C. Oller Gil, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie odszkodowania za szkodę, którą skarżący uważa, że poniósł ze względu na rozwiązanie z nim umowy o pracę z ECHO w następstwie wyników badania lekarskiego.

Sentencja postanowienia

Sąd nie jest właściwy do rozstrzygnięcia niniejszego sporu.

Każda ze stron poniesie swoje własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 37 z 9.2.2008, s. 34.