Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. marca 2009 - Hambura/Parlament

(vec F-4/08)1

(Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Prijímanie do zamestnania - Výberové konanie - Nepripustenie - Oznámenie o výberovom konaní PE/95/S - Nepoužitie kandidatúry uvedenej v Úradnom vestníku Európskej únie - Prípustnosť - Predbežné správne konanie)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Johannes Hambura (Soultzbach, Francúzsko) (v zastúpení: S. Hambura, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: S. Seyr a K. Zejdová, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia generálneho riaditeľstva "Personál a administratíva" z 5. decembra 2007, ktorým sa rozhodlo o nepripustení kandidatúry žalobcu, zrušenie výberového konania PE/95/S, oblasť: lekár, a opätovné uskutočnenie výberového konania umožňujúce použiť elektronicky podanú prihlášku

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pán Hambura je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 92, 12.4.2008, s. 50.