Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 март 2009 г. - Lafleur Tighe/Комисия

(Дело F-24/07)1

(Публична служба - Договорно наети служители - Наемане на работа - Класиране в степен - Бивши самостоятелно работещи експерти - Професионален опит - Диплома - Удостоверение за приравняване - Допустимост- Съществено ново обстоятелство)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Virginie Lafleur Tighe (Makati, Филипини) (представители: S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и G. Berscheid)

Предмет

От една страна, отмяна на решението на органа по назначаването (ОН) за класиране на жалбоподателката при наемането ѝ като договорно нает служител във функционална група ІV, степен 13, стъпка 1, тъй като при изчисляването на професионалния ѝ опит не е взет предвид периода между получаването на първата ѝ диплома (Bachelor) и получаването на втората ѝ диплома (Maîtrise) и, от друга страна, ново класиране на жалбоподателката, със задна дата, в степен 14.

Диспозитив

1)    Отхвърля жалбата.

2)    Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 117, 26.05.2007 г., стр. 36