Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 12. marts 2009 - Lafleur Tighe mod Kommissionen

(Sag F-24/07) 1

(Personalesag - kontraktansatte - ansættelse - indplacering i lønklasse - tidligere selvstændige eksperter - faglig erfaring - eksamensbevis - overensstemmelsescertifikat - formaliteten - ny og væsentlig faktisk omstændighed)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Virginie Lafleur Tighe (Makati, Filippinerne) (ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at indplacere sagsøgeren i ansættelsesgruppe IV, lønklasse 13, løntrin 1, ved hendes ansættelse som kontraktansat, for så vidt som der ved beregningen af hendes faglige erfaring ikke blev taget hensyn til perioden mellem erhvervelsen af hendes første eksamensbevis (Bachelor) og erhvervelsen af hendes andet eksamensbevis (Maîtrise), dels indplacering af sagsøgeren i lønklasse 14 med tilbagevirkende kraft

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 117 af 26.5.2007, s. 36.