Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 10 март 2009 г. - Giaprakis/Комитет на регионите

(Дело F-106/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Заплата - Превод на част от възнаграждението извън държавата по месторабота - Член 17, параграф 2, буква б) от Приложение VII към стария Правилник - Жилищно-спестовен влог - Искане за връщане на надплатени суми - Условия - Нередовност на преводите - Очевиден характер на нередовността)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Stavros Giaprakis (Брюксел, Белгия) (представител: M.-A. Lucas, avocat)

Ответник: Комитет на регионите на Европейския съюз (представители: P. Cervilla, подпомаган от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Отмяна на Решение от 21 ноември 2006 г. за връщане на сумите, изплатени на жалбоподателя като корекционен коефициент върху частта от възнагражденията, превеждана във Франция в периода от април 2004 г. до юни 2005 г. поради твърдяно неспазване на необходимите условия за този превод - Искане за обезщетение на вредите

Диспозитив

Отменя Решение на Комитета на регионите на Европейския съюз от 21 ноември 2006 г., с което се разпорежда връщането на сумите, изплатени в резултат от прилагане на корекционен коефициент върху частта от възнагражденията на г-н Giaprakis, преведена във Франция през периода от април 2004 г. до юни 2005 г., в размер от 1 246,06 EUR.

Осъжда Комитета на регионите на Европейския съюз да възстанови на г-н Giaprakis сумата от 1 246,06 EUR, увеличена с лихвите за забава, считано от датата на връщането до датата на окончателното плащане, в размер на приложимия за посочения период лихвен процент, определен от Европейската централна банка за основните операции на рефинансиране, увеличен с два пункта.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Комитетът на регионите на Европейския съюз понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 297, 8.12.2007 г., стр. 49.