Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 10. března 2009 - Giaprakis v. Výbor regionů

(Věc F-106/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Odměňování - Převod části výdělků mimo stát zaměstnání - Článek 17 odst. 2 písm. b) přílohy VII starého služebního řádu - Stavební spoření - Vydání bezdůvodného obohacení - Podmínky - Protiprávnost převodů - Zjevná protiprávnost"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Stavros Giaprakis (Brusel, Belgie) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Výbor regionů Evropské unie (zástupci: P. Cervilla, zmocněnec, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí ze dne 21. listopadu 2006 o vymáhání částek vyplacených žalobci na základě uplatnění opravného koeficientu na část výdělku převáděnou do Francie od dubna 2004 do června 2005, z důvodu údajného nesplnění podmínek vyžadovaných pro tento převod - Žádost o náhradu škody

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Výboru regionů Evropské unie ze dne 21. listopadu 2006 nařizující vrácení částek vyplývajících z uplatnění opravného koeficientu na část výdělku S. Giaprakise převáděnou do Francie od dubna 2004 do června 2005 v celkové výši 1 246,06 eur se zrušuje.

Výboru regionů Evropské unie se ukládá vyplatit zpět S. Giaprakisovi částku 1 246,06 eur, navýšenou o úroky z prodlení od data jejího stržení do jejího skutečného zaplacení, jejichž sazba je stanovena Evropskou centrální bankou pro hlavní repo operace a použitelná v průběhu dotčeného období, zvýšená o dva body.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Výbor regionů Evropské unie ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 297, 8.12.2007, s. 49.