Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 10. marta spriedums - Giaprakis/Reģionu komiteja

(lieta F-106/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Atalgojums - Atalgojuma daļas pārskaitīšana ārpus nodarbinātības valsts - Civildienesta noteikumu agrākās redakcijas VII pielikuma 17. panta 2. punkta b) apakšpunkts - Būvniecības krājkonts - Nepamatoti samaksātu summu atgūšana - Nosacījumi - Pārskaitījumu neregularitāte - Neregularitātes acīmredzamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Stavros Giaprakis, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - M.-A. Lucas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Reģionu komiteja (pārstāvji - P. Cervilla, pārstāvis, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

2006. gada 21. novembra lēmuma atgūt summas, kas prasītājam pārskaitītas, piemērojot korekcijas koeficientu tai atalgojuma daļai, kas pārskaitīta uz Franciju laikā no 2004. gada aprīļa līdz 2005. gada jūnijam, sakarā ar šādam pārskaitījumam piemērojamo nosacījumu iespējamo neievērošanu, atcelšana - Prasība par zaudējumu atlīdzību

Sprieduma rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Savienības Reģionu komitejas 2006. gada 21. novembra lēmumu atgūt summas EUR 1 246,06 apmērā, kas Giaprakis pārskaitītas, piemērojot korekcijas koeficientu tai atalgojuma daļai, kas pārskaitīta uz Franciju laikā no 2004. gada aprīļa līdz 2005. gada jūnijam;

Eiropas Savienības Reģionu komiteja atmaksā Giaprakis EUR 1 246,06 un dienas naudas summu, kurai pieskaita nokavējuma procentus, sākot no datuma, kurā tā bija atgūta un līdz datumam, kurā tā faktiski samaksāta, atbilstoši Eiropas Centrālās bankas galvenajām refinansēšanas operācijām noteiktajai likmei, kas bija piemērojama attiecīgajā laika posmā, pieskaitot divus punktus;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Savienības Reģionu komiteja sedz visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 297, 08.12.2007., 49. lpp.