Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 10 maart 2009 - Giaprakis / Comité van de Regio's

(Zaak F-106/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bezoldiging - Overmaking van deel van inkomsten naar land buiten land van standplaats - Artikel 17, lid 2, sub b, van bijlage VII bij oude Statuut - Bouwspaarrekening - Terugvordering van onverschuldigd betaalde - Voorwaarden - Onregelmatigheid van overmakingen - Duidelijkheid van onregelmatigheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Stavros Giaprakis (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M.-A. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Comité van de Regio's van de Europese Unie (vertegenwoordigers: P. Cervilla, gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van 21 november 2006 om de bedragen terug te vorderen die aan verzoeker zijn betaald als aanpassingscoëfficiënt op het deel van zijn bezoldiging dat van april 2004 tot juni 2005 naar Frankrijk is overgemaakt, op grond dat niet zou zijn voldaan aan de voorwaarden voor die overmaking - Vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het besluit van het Comité van de Regio's van de Europese Unie van 21 november 2006 waarbij terugvordering wordt gelast van de bedragen volgende uit de toepassing van de aanpassingscoëfficiënt op het deel van de inkomsten van Giaprakis dat van april 2004 tot juni 2005 naar Frankrijk is overgemaakt, zijnde 1 246,06 EUR, wordt nietig verklaard.

Het Comité van de Regio's van de Europese Unie wordt veroordeeld tot betaling aan Giaprakis van het bedrag van 1 246,06 EUR, vermeerderd met vertragingsrente vanaf de dag van de terugvordering tot aan de dag van daadwerkelijke betaling, tegen de rentevoet die de Europese Centrale Bank voor de betrokken periode voor de basisherfinancieringsacties heeft vastgesteld, vermeerderd met 2 punten.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

Het Comité van de Regio's van de Europese Unie zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 297 van 8.12.2007, blz. 49.