Language of document :

Personaldomstolens dom av den 10 mars 2009 - Giaprakis mot regionkommittén

(Mål F-106/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Lön - Överföring av den del av löner till en plats utanför tjänstgöringsorten - Artikel 17.2 b i bilaga VII till de gamla tjänsteföreskrifterna - Sparprodukt för inköp av bostad - Återkrav av belopp som utbetalats - Villkor - Felaktigheter vid överföringarna - Uppenbart att felaktigheter skett vid överföringarna

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Stavros Giaprakis (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiska unionens regionkommitté (ombud: P. Cervilla, biträdd av advokaten B. Wägenbauer)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av det beslut som fattades den 21 november 2006 om att återkräva de belopp som betalats ut till sökanden som korrigeringskoefficient för den del av dennes lön som överförts till Frankrike mellan april 2004 och juni 2005 eftersom de villkor som gällde för överföringen inte har iakttagits - Dröjsmålsränta

Domslut

Det beslut som fattades av Europeiska unionens regionkommitté den 21 november 2006 om att återkräva de belopp som betalats ut till Stavros Giaprakis som korrigeringskoefficient för den del av hans lön som överförts till Frankrike mellan april 2004 och juni 2005 till ett belopp på 1 246,06 euro ogiltigförklaras.

Europeiska unionens regionkommitté ska återbetala det belopp på 1 246,06 euro som kvarhållits av Stavros Giaprakis lön jämte dröjsmålsränta från den dag då beloppet kvarthölls fram till dess att betalning faktiskt sker enligt den räntesats som fastställs av Europeiska centralbanken för denna typ av transaktioner och som var tillämplig under den berörda perioden, förhöjd med två punkter.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska unionens regionkommitté ska ersätta rättegångskostnaderna.

@@

____________

1 - ) EUT C 297 av den 8 december 2007, s. 49