Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 март 2009 г. - Arpaillange и др./Комисия

(Дело F-104/06)1

(Публична служба - Договорно наети служители - Назначаване - Класиране - Бивши самостоятелни експерти - Диплома - Професионален опит - Възражение на незакосъобразност)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Joséphine Arpaillange и др. (Сантяго, Чили) (представители: S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и G. Berscheid)

Страна встъпила в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: I. Sulce и B. Driessen)

Предмет на делото

От една страна, отмяна на решенията на органа, оправомощен да слючва договори (ООСД), с които се определят условията за назначаване на жалбоподателите, както следват от техните договори на договорно наети служители, тъй като броят на годините професионален опит, който им е признат от ООСД, бил по-нисък от броя на годините професионален опит, действително натрупан от жалбоподателите и, от друга страна, искане за обезщетение.

Диспозитив на решението

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 261 от 28.10.2006 г.