Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 10 март 2009 г. - Tsirimiagos/Комитет на регионите

(Дело F-100/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Заплата - Превод на част от заплатите извън държавата по месторабота - Член 17, параграф 2, буква б) от приложение VII към предишния Правилник - Жилищно-спестовна сметка - Възстановяване на неоснователно платени суми - Условия - Нередност на преводите - Очевиден характер на нередността)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Белгия) (представител: M.-A. Lucas, avocat)

Ответник: Комитет на регионите на Европейския съюз (представители: P. Cervilla, подпомаган от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Отмяна на решението от 21 ноември 2006 г. за възстановяване на изплатени суми на жалбоподателя, които са му били преведени при прилагане на корекционен коефициент към частта от заплатите му, преведени във Франция от април 2004 г. до май 2005 г., на основание твърдяно неспазване на необходимите условия за този превод - Искане за обезщетение

Диспозитив

Отменя решението на Комитета на регионите от 21 ноември 2006 г., изменено с решението от 21 юни 2007 г., в частта му, в която се нарежда възстановяването на сумите в резултат от прилагането на корекционния коефициент спрямо извършените от г-н Tsirimiagos преводи в полза на жилищно-спестовната му сметка от април 2004 г. до май 2005 г. в размер на 15 300 EUR.

Осъжда Комитета на регионите на Европейския съюз да възстанови на г-н Tsirimiagos увеличената с мораторните лихви сума, удържана от заплатата му и съответстваща на прилагането на корекционния коефициент спрямо преводите, извършени в полза на жилищно-спестовната му сметка от април 2004 г. до май 2005 г. в размер на 15 300 EUR; тези лихви текат от датата на възстановяване до датата на действителното плащане в размер на приложимия за посочения период лихвен процент, определен от Европейската централна банка за основните операции на рефинансиране, увеличен с два пункта.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Комитета на регионите на Европейския съюз освен собствените си съдебни разноски да понесе половината от съдебните разноски на жалбоподателя.

Жалбоподателят понася половината от собствените си съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 269, 10.11.2007 г., стр. 73.