Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 10. března 2009 - Tsirimiagos v. Výbor regionů

(Věc F-100/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Odměňování - Převod části výdělků mimo stát zaměstnání - Článek 17 odst. 2 písm. b) přílohy VII starého služebního řádu - Stavební spoření - Vydání bezdůvodného obohacení - Podmínky - Protiprávnost převodů - Zjevná protiprávnost"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Belgie) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Výbor regionů Evropské unie (zástupci: P. Cervilla, zmocněnec, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí ze dne 21. listopadu 2006 o navrácení částek vyplacených žalobci na základě uplatnění opravného koeficientu na část výdělku převáděnou do Francie od dubna 2004 do května 2005, z důvodu údajného nesplnění podmínek vyžadovaných pro tento převod - Žádost o náhradu škody

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Výboru regionů Evropské unie ze dne 21. listopadu 2006, ve znění rozhodnutí ze dne 21. června 2007, se zrušuje v části, ve které nařizuje vrácení částek vyplývajících z uplatnění opravného koeficientu na převody prováděné K. Tsirimiagosem na účet stavebního spoření od dubna 2004 do května 2005 v celkové výši 15 300 eur.

Výboru regionů Evropské unie se ukládá vyplatit zpět K. Tsirimiagosovi částku strženou z jeho odměny a odpovídající uplatnění opravného koeficientu na převody prováděné ve prospěch jeho účtu stavebního spoření od dubna 2004 do května 2005 v celkové výši 15 300 eur, navýšenou o úroky z prodlení. Tyto úroky se uplatní na dobu od data stržení částky do jejího skutečného vyplacení v sazbě stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní repo operace a použitelné v průběhu dotčeného období, zvýšené o dva body.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Výbor regionů Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu rovněž náhrada poloviny nákladů žalobce.

Žalobce ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 269, 10.11.2007, s. 73.