Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 10 marca 2009 r. - Tsirimiagos przeciwko Komitetowi Regionów

(Sprawa F-100/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Wynagrodzenie -Wypłata części wynagrodzenia poza państwo miejsca zatrudnienia - Artykuł 17 ust. 2 lit. b) załącznika VII do starego statutu - Konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe - Wypłata nienależnych kwot -Wymogi - Niezgodność z prawem przelewów - Oczywistość niezgodności z prawem)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Belgia) (przedstawiciel: M.-A. Lucas, avocat)

Strona pozwana: Komitet Regionów Unii Europejskiej (przedstawiciele: P. Cervilla, pełnomocnik, wspierany przez B. Wägenbaura, avocat)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 21 listopada 2006 r. w przedmiocie żądania zwrotu kwot wypłaconych skarżącemu z tytułu zastosowania do części jego dochodów, przekazywanej do Francji od kwietnia 2004 r. do maja 2005 r., współczynnika korygującego ze względu na jakoby mające miejsce naruszenie warunków transferu - Żądanie odszkodowania

Sentencja wyroku

Stwierdzona zostaje nieważność decyzji Komitetu Regionów Unii Europejskiej z dnia 21 listopada 2006 r., zmienionej decyzją z dnia 21 czerwca 2007 r., w zakresie, w jakim nakazuje zwrot kwot wynikających z zastosowania współczynnika korygującego do przelewów dokonywanych przez K. Tsirimiagosa na jego konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe, od kwietnia 2004 r. do maja 2005 r., w wysokości 15 300 EUR.

Komitet Regionów Unii Europejskiej zostaje zobowiązany do zwrotu K. Tsirimiagosowi kwoty, powiększonej o odsetki za zwłokę, zatrzymanej z jego wynagrodzenia, wynikającej z zastosowania współczynnika korygującego do przelewów dokonanych na jego konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe, od kwietnia 2004 r. do maja 2005 r., w wysokości 15 300 EUR ; odsetki te są naliczane od dnia zwrotu do dnia rzeczywistej zapłaty, według stopy procentowej ustalonej przez EBC dla podstawowych operacji refinansujących i obowiązującej w odnośnym okresie, powiększonej o 2%.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

____________

1 - Dz.U. C 269 z 10.11.2007, s. 73