Language of document :

Personaldomstolens dom av den 10 mars 2009 - Tsirimiagos mot regionkommittén

(Mål F-100/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Lön - Överföring av en del av lönen utanför tjänstgöringslandet - Artikel 17.2 b i bilaga VII till de gamla tjänsteföreskrifterna - Bolånekonto - Återkrav av belopp som utbetalats felaktigt - Villkor - Lagstridiga överföringar - Lagstridigheten är uppenbar)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Kyriakos Tsirimiagos (Kraaninem, Belgien) (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiska unionens regionkommitté (ombud: P Cervilla, biträdd av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet av den 21 november 2006 om att återkräva de belopp som betalats ut till sökanden som korrigeringskoefficient för den del av dennes lön som överförts till Frankrike mellan april 2004 och maj 2005 med påstående om att villkoren för sådan överföring inte var uppfyllda - Talan om skadestånd

Domslut

Det beslut som Europeiska unionens regionkommitté fattade den 21 november 2006, i ändrad lydelse genom beslut av den 21 juni 2007, ogiltigförklaras i den del som de belopp om 15 300 euro som betalats ut till Kyriakos Tsirimiagos som korrigeringskoefficient för den del av dennes lön som överförts till Frankrike mellan april 2004 och maj 2005 återkrävs.

Europeiska unionens regionkommitté ska återbetala det belopp på 15 300 euro, jämte dröjsmålsränta, som kvarhållits av Kyriakos Tsirimiagos lön, till honom. Detta belopp motsvarar korrigeringskoefficienten på överföringarna till hans bolånekonto från april 2004 till maj 2005. Ränta löper från och med dagen för kvarhållandet till och med den dag då full betalning sker på grundval av den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner och som gällde under den aktuella perioden, med tillägg av två procentenheter.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska unionens regionkommitté ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av sökandens rättegångskostnader.

Sökanden ska ersätta hälften av sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 269, 10.11.2007, s. 73.