Language of document :

Жалба, подадена на le 24 февруари 2009 г. - De Britto Patricio-Dias/Комисия

(Дело F-16/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jorge de Britto Patricio-Dias (Брюксел, Белгия) (представител: L. Massaux, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението за отхвърляне на подадената от жалбоподателя жалба срещу решението относно оценката му за 2007 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването от 21 ноември 2008 г. и доколкото е необходимо докладът за оценката на кариерното развитие за периода 1 януари 2007 г. - 31 декември 2007 г.,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________