Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 8 юли 2009 г. - Sevenier/Комисия

(Дело F-62/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Прекратяване на служебно правоотношение - Оставка - Искане за оттегляне)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Roberto Sevenier (Париж, Франция) (представител: É. Boigelot, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет на делото

Отмяна на решението на Комисията, с което се отхвърля искането на жалбоподателя за оттегляне на подадената от него оставка и за сезиране на лекарската комисия и вследствие на това искане за възстановяване на жалбоподателя на работа в Европейската комисия с възстановяване на кариерата, считано от датата на неговата оставка.

Диспозитив на определението

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда г-н Sevenier да заплати съдебните разноски.

Липсва основание за произнасяне по молбата за встъпване.

Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски във връзка с молбата за встъпване.

____________

1 - ОВ C 247, 27.9.2008 г., стр. 25.