Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 8 juli 2009 - Sevenier / Commissie

(Zaak F-62/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Definitieve beëindiging van werkzaamheden - Ontslag - Verzoek om intrekking)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Roberto Sevenier (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordiger: É. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers verzoek om intrekking van zijn ontslagaanbod en inschakeling van de medische commissie en, dientengevolge, verzoek om reïntegratie bij de Europese Commissie met herstel van loopbaan vanaf de datum van zijn ontslagaanbod

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Sevenier wordt verwezen in de kosten.

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het verzoek om interventie.

De Raad van de Europese Unie draagt de met zijn verzoek om interventie verband houdende kosten.

____________

1 - PB C 247 van 27.9.2008. blz. 25.