Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 lipca 2009 r. - Sevenier przeciwko Komisji

(Sprawa F-62/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zakończenie służby - Rezygnacja - Cofnięcie rezygnacji)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Roberto Sevenier (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat E. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, w której odrzucony został wniosek skarżącego mający na celu cofnięcie jego rezygnacji i zwołanie komisji lekarskiej i w konsekwencji żądanie przywrócenia skarżącego do pracy w Komisji Europejskiej z jednoczesnym odtworzeniem ścieżki jego kariery od dnia złożenia przez niego rezygnacji.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Roberto Sevenier zostaje obciążony kosztami postępowania.

Umarza się postępowanie w sprawie wniosku o przystąpienie do sprawy.

Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona własnymi kosztami odnoszącymi się do wniosku o przystąpienie do sprawy.

____________

1 - Dz. U. C 247 z 27.09.2008, s. 25.