Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 8. júla 2009 - Sevenier/Komisia

(vec F-62/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Definitívne skončenie služobného pomeru - Odstúpenie z funkcie - Žiadosť o späťvzatie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Roberto Sevenier (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamietla žiadosť žalobcu o späťvzatie jeho návrhu na odstúpenie z funkcie a o obrátenie sa na lekársku komisiu, a následne žiadosť o opätovné začlenenie žalobcu na výkon služobného pomeru v Európskej komisii s obnovením jeho služobného postupu odo dňa jeho odstúpenia z funkcie

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Pán Sevenier je povinný nahradiť trovy konania.

3.    Nie je potrebné rozhodnúť o návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania.

4.    Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania spojené s návrhom na vstup vedľajšieho účastníka do konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 247, 27.9.2008, s. 25.