Language of document :

Жалба, подадена на 14 септември 2009 г. - Nijs/Сметна палата на Европейските общности

(Дело F-77/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bart Nijs (Bereldange, Люксембург) (представител: Fränk Rollinger, avocat)

Ответник: Европейска сметна палата

Предмет на производството

Искане за отмяна на решението на комисията ad hoc на Европейската сметна палата от 15 януари 2009 г. за освобождаване от длъжност на жалбоподателя, без намаление на пенсията, считано от 1 февруари 2009 г.

Искания на жалбоподателя

основно искане - да се отмени решението на комисията ad hoc на Европейската сметна палата от 15 януари 2009 г. за освобождаване от длъжност на жалбоподателя, без намаление на пенсията, считано от 1 февруари 2009 г.;

да се отмени Решение 81-2007 от 20 септември 2007 г. на Европейската сметна палата, с което на комисията ad hoc се предоставят правомощия на орган по назначаването;

да се отменят всички подготвителни решения на комисията ad hoc, и по-специално решенията за образуване на административно разследване от 22/29 октомври 2007 г., 23 ноември 2007 г. и 12 юни 2008 г.;

при условията на евентуалност, ако не уважи основните искания за отмяна, Съдът на публичната служба да приеме, че поради гореизложените съображения определената на 15 януари 2009 г. от комисията ad hoc на Европейската сметна палата санкция е твърде строга с оглед на член 10 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица;

да върне преписката за ново разглеждане от друг състав на органа по назначаването на Европейската сметна палата или, ако действително счете за необходимо, да определи санкция, която в много по-голяма степен да бъде съобразена с обстоятелствата;

при условията на евентуалност - да приеме изрично, че в конкретния случай не е бил спазен принципът на разумния срок, както се посочва по-горе, и този принцип да бъде евентуално взет предвид при определяне на размера на санкцията;

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________