Language of document :

Žaloba podaná dne 14. září 2009 - Nijs v. Evropský účetní dvůr

(Věc F-77/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bart Nijs (Bereldange, Lucembursko) (zástupce: Fränk Rollinger, advokát)

Žalovaný: Evropský účetní dvůr

Předmět a popis sporu

Žaloba na zrušení rozhodnutí komise ad hoc Evropského účetního dvora ze dne 15. ledna 2009, kterým byl žalobce odvolán z funkce bez snížení starobního důchodu s účinky od 1. února 2009

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí komise ad hoc Evropského účetního dvora ze dne 15. ledna 2009, kterým byl žalobce odvolán z funkce bez snížení starobního důchodu s účinky od 1. února 2009;

zrušit rozhodnutí 81-2007 Evropského účetního dvora ze dne 20. září 2007, kterým byly přeneseny pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování komisi ad hoc;

zrušit veškerá přípravná rozhodnutí přijatá touto komisí ad hoc, zejména rozhodnutí ze dne 22./29. října 2007, ze dne 23. listopadu 2007 a ze dne 12. června 2008 o zahájení správního řízení;

podpůrně pro případ, že Soud nevyhoví návrhům na zrušení rozhodnutí, určit, že sankce uložená komisí ad hoc Evropského účetního dvora dne 15. ledna 2009 je s ohledem na článek 10 přílohy IX služebního řádu úředníků Evropských společenství ze shora uvedených důvodů příliš přísná;

vrátit věc orgánu oprávněnému ke jmenování Evropského soudního dvora v jiném složení k novému rozhodnutí anebo, pokud to bude opravdu pokládáno za nezbytné, uložit sankci, která bude podstatně přiměřenější vzhledem ke skutkovému stavu;

dále podpůrně výslovně určit, že jak je uvedeno výše, v projednávané věci nebyla respektována zásada přiměřené lhůty, a zohlednit tuto skutečnost v rámci sankce, která má být případně uložena;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

____________