Language of document :

14. septembril 2009 esitatud hagi - Nijs versus Euroopa Kontrollikoda

(Kohtuasi F-77/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (esindaja: advokaat Fränk Rollinger)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada Euroopa Kontrollikoja ad hoc komitee 15. jaanuari 2009. aasta otsus hageja ametist kõrvaldada ilma tema pensionit vähendamata alates 1. veebruarist 2009.

Hageja nõuded

Põhinõudena tühistada Euroopa Kontrollikoja ad hoc komitee 15. jaanuari 2009. aasta otsus hageja ametist kõrvaldada ilma tema pensionit vähendamata alates 1. veebruarist 2009;

tühistada Euroopa Kontrollikoja 20. septembri 2007. aasta otsus 81-2007, millega anti ad hoc komiteele ametisse nimetava asutuse volitused;

tühistada kõik kõnealuse ad hoc komitee ettevalmistavad otsused, s.o 22./29. oktoobril 2007, 23. novembril 2007 ning 12. juunil 2008 tehtud otsused haldusjuurdluse alustamise kohta;

teise võimalusena, kui Avaliku Teenistuse Kohus ei peaks põhinõudena esitatud tühistamise taotlusi rahuldama, tuvastada, et Euroopa Kontrollikoja ad hoc komitee 15. jaanuari 2009. aasta määratud karistus on personalieeskirjade IX lisa artiklist 10 lähtudes eespool toodud motiividel liiga raske;

saata asi Euroopa Kontrollikoja ametisse nimetavale asutusele teises koosseisus läbivaatamiseks või vastasel korral, kui see on tõepoolest vajalik, määrata karistus, mis vastab enam faktilistele asjaoludele;

kolmanda võimalusena tuvastada sõnaselgelt, et menetluse mõistliku aja põhimõtet ei ole eespool kirjeldatud asjas järgitud ning võtta seda võimaliku karistuse määramisel arvesse;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________