Language of document :

Kanne 14.9.2009 - Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-77/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (edustaja: asianajaja Fränk Rollinger)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen ad hoc -komitean 15.1.2009 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, joka koskee kantajan viraltapanoa eläkeoikeuksia vähentämättä 1.2.2009 alkaen.

Vaatimukset

Ensisijaisesti Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen ad hoc -komitean 15.1.2009 tekemä päätös, joka koskee kantajan viraltapanoa eläkeoikeuksia vähentämättä 1.2.2009 alkaen, on kumottava.

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen 20.9.2007 tekemä päätös 81-2007, jolla tilintarkastustuomioistuin on luovuttanut nimittävän viranomaisen toimivaltaa ad hoc -komitealle, on kumottava.

Kyseisen ad hoc -komitean kaikki ja erityisesti 22. ja 29.10.2007, 23.11.2007 ja 12.6.2008 tekemät valmistelevat päätökset, joilla on käynnistetty hallinnollinen tutkinta, on kumottava.

Toissijaisesti, mikäli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei hyväksy ensisijaista vaatimusta päätösten kumoamisesta, tuomioistuimen on todettava, että Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen ad hoc -komitean 15.1.2009 määräämä seuraamus on henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 10 artiklan perusteella edellä mainituista syistä aivan liian ankara.

Asia on palautettava Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen nimittävälle viranomaiselle eri kokoonpanossa käsiteltäväksi tai, mikäli seuraamus katsotaan tarpeelliseksi, on määrättävä seuraamus, jossa otetaan laajemmin huomioon asian tosiseikat.

Vaihtoehtoisesti on todettava nimenomaisesti, että oikeudenkäynnin kohtuullisen keston periaatetta ei ole noudatettu käsiteltävänä olevassa asiassa, kuten edellä on esitetty, ja tämä on otettava huomioon, kun määrätään mahdollisen seuraamuksen suuruutta.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________