Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 14. septembrī - Nijs/Revīzijas palāta

(lieta F-77/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bart Nijs, Bereldange (Luksemburga) (pārstāvis - Fränk Rollinger, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Revīziju palātas ad hoc komitejas 2009. gada 15. janvāra lēmumu, ar kuru prasītājs tiek atstādināts no amata bez pensijas samazināšanas ar 2009. gada 1. februāri.

Prasītāja prasījumi:

pamatā, atcelt Revīziju palātas ad hoc komitejas 2009. gada 15. janvāra lēmumu, ar kuru prasītājs tiek atstādināts no amata bez pensijas samazināšanas ar 2009. gada 1. februāri;

atcelt Revīziju palātas 2007. gada 20. septembra lēmumu 81-2007, ar kuru ad hoc komitejai piešķir iecēlējinstitūcijas pilnvaras;

atcelt visus šīs ad hoc komitejas sagatavojošos lēmumus, tostarp 2007. gada 23. novembra lēmumu 22/29 un 2008. gada 12. jūnija lēmumu par administratīvās izmeklēšanas uzsākšanu;

pakārtoti, ja Civildienesta tiesa nolemtu neapmierināt lūgumus atcelt tiesību aktus, kas ir formulētas pamata prasījumā, atzīt, ka Eiropas Revīziju palātas 2009. gada 15. janvāra ad hoc komitejas noteiktais sods saskaņā ar Civildienesta noteikumu IX pielikuma 10. pantu ir pārāk bargs, ņemot vērā turpmāk uzskaitītos iemeslus;

atkārtoti nodot šo lietu Eiropas Revīziju palātas iecēlējinstitūcijai citā sastāvā, pretējā gadījumā noteikt faktiskajiem apstākļiem atbilstošāku sodu, ja tāds patiešām tiek uzskatīts par vajadzīgu;

vēl pakārtotāk, skaidri noteikt, ka šajā lietā netika ievērots procedūras saprātīga termiņa princips, kā tas ir paskaidrots turpmāk, un ņemot vērā vajadzības gadījumā nosakāmā soda apmēru;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________