Language of document :

Beroep ingesteld op 14 september 2009 - Nijs / Europese Rekenkamer

(Zaak F-77/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (vertegenwoordiger: Fränk Rollinger, advocaat)

Verwerende partij: Europese Rekenkamer

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het comité ad hoc van de Europese Rekenkamer van 15 januari 2009 om verzoeker met ingang van 1 februari 2009 tuchtrechtelijk te ontslaan zonder vermindering van pensioenrechten

Conclusies van de verzoekende partij

primair, het besluit van het comité ad hoc van de Europese Rekenkamer van 15 januari 2009 om verzoeker met ingang van 1 februari 2009 tuchtrechtelijk te ontslaan zonder vermindering van pensioenrechten, nietig verklaren;

besluit 81-2007 van de Europese Rekenkamer van 20 september 2007 houdende toewijzing van de bevoegdheden van het TABG aan een comité ad hoc, nietig verklaren;

alle voorbereidende besluiten van het comité ad hoc, met name die van 22/29 oktober, 23 november 2007 en 12 juni 2008 om een administratief onderzoek in te stellen, nietig verklaren;

subsidiair, indien het Gerecht de primair ingediende vorderingen tot nietigverklaring niet zou toewijzen, vaststellen dat de door het comité ad hoc van de Europese Rekenkamer opgelegde sanctie van 15 januari 2009 op basis van artikel 10 van bijlage IX bij het Ambtenarenstatuut en om de hierboven uiteengezette redenen veel te zwaar is;

de zaak terugverwijzen naar het TABG van de Europese Rekenkamer in een andere samenstelling dan wel, indien dit werkelijk noodzakelijk wordt geacht, een sanctie opleggen die veel beter is afgestemd op de feiten;

meer subsidiair, uitdrukkelijk vaststellen dat in casu niet is voldaan aan het beginsel van de redelijke termijn van de procedure zoals hierboven uiteengezet en daarmee rekening houden bij het niveau van de eventueel op te leggen sanctie;

de verwerende partij verwijzen in de kosten.

____________