Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 14 września 2009 r. - Nijs przeciwko Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-77/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat Frank Rollinger)

Strona pozwana: Europejski Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komitetu ad hoc Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z dnia 15 stycznia 2009 r. o odwołaniu skarżącego bez ograniczenia jego praw emerytalnych ze skutkiem od dnia 1 lutego 2009 r.

Żądania strony skarżącej

tytułem żądania głównego, stwierdzenie nieważności decyzji komitetu ad hoc Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z dnia 15 stycznia 2009 r. o odwołaniu skarżącego bez ograniczenia jego praw emerytalnych ze skutkiem od dnia 1 lutego 2009 r.,

stwierdzenie nieważności decyzji 81-2007 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z dnia 20 września 2007 r. przyznającej komitetowi ad hoc uprawnienia przysługujące organowi powołującemu,

stwierdzenie nieważności wszystkich decyzji o charakterze przygotowawczym podjętych przez wspomniany komitet ad hoc, a w szczególności decyzji z dnia 22/29 października, 23 listopada 2007 r. i z dnia 12 czerwca 2008 r. o wszczęciu dochodzenia administracyjnego,

tytułem żądania pomocniczego, w razie nieuwzględnienia przez Sąd wniosków o stwierdzenie nieważności podniesionych tytułem żądania głównego, stwierdzenie, że nałożona przez komitet ad hoc Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w dniu 15 stycznia 209 r. sankcja jest przy wzięciu pod uwagę art. 10 regulaminu pracowniczego urzędników zdecydowanie zbyt surowa z powodów przedstawionych powyżej,

odesłanie sprawy w celu ponownego jej rozpoznania przez organ powołujący Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w innym składzie bądź nałożenie sankcji, która będzie zdecydowanie bardziej odpowiadać okolicznościom faktycznym, w razie gdyby zostało uznane, iż jest ona rzeczywiście niezbędna,

ewentualnie, stwierdzenie w sposób wyraźny, że zasada rozsądnego czasu trwania postępowania nie została poszanowana w niniejszym przypadku, jak wskazano powyżej i wzięcie tego pod uwagę przy ewentualnym nakładaniu sankcji,

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________