Language of document :

Žaloba podaná 14. septembra 2009 - Nijs/Európsky dvor audítorov

(vec F-77/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bart Nijs (Bereldange, Luxembursko) (v zastúpení: Fränk Rollinger, advokát)

Žalovaný: Európsky dvor audítorov

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia komisie ad hoc Európskeho dvora audítorov z 15. januára 2009, ktorým bol žalobca odvolaný z funkcie bez zníženia starobného dôchodku s účinkom od 1. februára 2009

Návrhy žalobcu

Zrušiť rozhodnutie komisie ad hoc Európskeho dvora audítorov z 15. januára 2009, ktorým bol žalobca odvolaný z funkcie bez zníženia starobného dôchodku s účinkom od 1. februára 2009,

zrušiť rozhodnutie 81-2007 Európskeho dvora audítorov z 20. septembra 2007, ktorým boli prenesené právomoci menovacieho orgánu na komisiu ad hoc,

zrušiť všetky prípravné rozhodnutia prijaté touto komisiou ad hoc, najmä rozhodnutia z 22. a 29. októbra 2007, 23. novembra 2007 a 12. júna 2008 o začatí správneho vyšetrovania,

subsidiárne, v prípade, že Súd pre verejnú službu nevyhovie návrhom na zrušenie uplatňovaným primárne, určiť, že sankcia uložená komisiou ad hoc Európskeho dvora audítorov 15. januára 2009 je vzhľadom na článok 10 prílohy IX služobného poriadku z vyššie uvedených dôvodov príliš prísna,

vrátiť vec menovaciemu orgánu Európskeho dvora audítorov v inom zložení na nové rozhodnutie alebo, ak to bude skutočne považované za nevyhnutné, uložiť sankciu, ktorá bude podstatne primeranejšia skutkovému stavu,

subsidiárne výslovne určiť, že, ako je uvedené vyššie, v danej veci nebola dodržaná zásada primeranej lehoty a zohľadniť túto skutočnosť pri rozsahu sankcie, ktorá má byť prípadne uložená,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________