Language of document :

Жалба, подадена на 22 септември 2009 г. - Schlienger/Комисия

(Дело F(79/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Marc Schlienger (Muchamiel, Испания) (представител: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Искане за отмяна, от една страна, на решението на органа по назначаването от 15 декември 2008 г., получено на 16 януари 2009 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя за признаване на болестта, от която страда, като професионално заболяване по смисъла на член 73 от Правилника и, от друга страна, доколкото това е необходимо, искане за отмяна на решението от 11 юни 2009 г. за отхвърляне на жалбата на жалбоподателя.

Искане за изплащане на 12 000 EUR като обезщетение за претърпените неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ОН от 15 декември 2008 г., получено на 16 януари 2009 г. за отхвърляне на неговото искане за признаване на болестта, от която страда, като професионално заболяване по смисъла на член 73 от Правилника;

доколкото това е необходимо, да се отмени решението от 11 юни 2009 г. за отхвърляне на жалбата;

да се осъди ответника да заплати сумата от 12 000 EUR като обезщетение за неимуществените вреди;

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

____________