Language of document :

22. septembril 2009 esitatud hagi - Schlienger versus komisjon

(Kohtuasi F-79/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marc Schlienger (Muchamiel, Hispaania) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada ametisse nimetava asutuse 15. detsembri 2008. aasta otsus, mille hageja sai kätte 16. jaanuaril 2009 ja milles jäetakse rahuldamata hageja nõue tunnistada tema haigus kutsehaiguseks personalieeskirjade artikli 72 mõttes, ning teiseks nõue tühistada vajalikus ulatuses 11. juuni 2009. aasta otsus, millega jäeti hageja kaebus rahuldamata.

12 000 euro suuruse kahjuhüvitise nõue mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 15. detsembri 2008. aasta otsus, mille hageja sai kätte 16. jaanuaril 2009 ja milles jäetakse rahuldamata hageja nõue tunnistada tema haigus kutsehaiguseks personalieeskirjade artikli 72 mõttes;

tühistada vajalikus ulatuses 11. juuni 2009. aasta otsus hageja kaebus rahuldamata jätta;

mõista kostjalt välja 12 000 euro suurune summa mittevaralise kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________