Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 września 2009 r. - Schlienger przeciwko Komisji

(Sprawa F-79/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marc Schlienger (Muchamiel, Hiszpania) (przedstawiciele: L. Levi i M. Vandenbussche, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego z dnia 15 grudnia 2008 r. dostarczonej w dniu 16 stycznia 2009 r. oddalającej wniosek skarżącego w sprawie uznania za chorobę zawodową w rozumieniu art. 73 regulaminu dolegliwości, która go dotknęła i po drugie w razie potrzeby żądanie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 11 czerwca 2009 r. oddalającej zażalenie skarżącego.

Żądanie zapłaty 12 tys. EUR tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami za krzywdę moralną poniesioną przez skarżącego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 15 grudnia 2008 r. dostarczonej w dniu 16 stycznia 2009 r. oddalającej wniosek skarżącego w sprawie uznania za chorobę zawodową w rozumieniu art. 73 regulaminu dolegliwości, która go dotknęła;

w razie potrzeby stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 11 czerwca 2009 r. oddalającej zażalenie skarżącego.

obciążenie pozwanej zapłatą 12 tys. EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę moralną;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________