Language of document :

Talan väckt den 22 september 2009 - Marc Schlienger mot kommissionen

(Mål F-79/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marc Schlienger (Muchamiel, Spanien) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Begäran om ogiltigförklaring dels av tillsättningsmyndighetens beslut av den 15 december 2008, mottaget den 16 januari 2009, att avslå sökandens ansökan att den sjukdom han lider av ska erkännas som yrkessjukdom i den mening som avses i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna och, i den mån det behövs, av tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 juni 2009 att avslå sökandens klagomål.

Begäran om skadestånd med 12 000 EUR för den ideella skada sökanden lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 15 december 2008, mottaget den 16 januari 2009, att avslå sökandens ansökan att den sjukdom han lider av ska erkännas som yrkessjukdom i den mening som avses i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna,

i den mån det behövs, ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 juni 2009 att avslå sökandens klagomål,

förplikta svaranden att utge skadestånd med 12 000 EUR för den ideella skada sökanden lidit,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________