Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 września 2009 r. - Lenz przeciwko Komisji

(Sprawa F-80/09)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Erika Lenz (Osnabrück, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci J. Römer i V. Lenz)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 4 maja 2009 r. o niepokryciu kosztów leczenia skarżącej przez naturopatę.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 4 maja 2009 r., wydanej w formie decyzji rozstrzygającej w przedmiocie zażalenia z dnia 8 lipca 2009, i zasądzenie od strony pozwanej zwrotu kosztów naturopatii, wynoszących 297 EUR w wysokości 85 %, czyli do wysokości 253 EUR,

Stwierdzenie, że strona pozwana jest zobowiązana do zwrotu kosztów medycznych skarżącej związanych z honorariami naturopty, po dniu 1 kwietnia 2009 r.,

Obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania oraz kosztami pomocy prawnej poniesionymi przez skarżącą, zarówno na etapie przed wniesieniem skargi jak i na etapie postępowania sądowego.

____________