Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 7 юли 2009 г. - Lebedef/Комисия

(Дело F-39/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Годишен отпуск - Дейност като представител на персонала - Командироване на половин работен ден с оглед синдикално представителство - Дейност по представителство съгласно Правилника за длъжностните лица - Неразрешено отсъствие - Приспадане на правото на годишен отпуск - Член 60 от Правилника за длъжностните лица)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: G. Berscheid и K. Herrmann)

Предмет

Отмяна на няколко решения, свързани с приспадането на 32 дни от отпуска, на които жалбоподателят има право за 2007 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Lebedef да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 158, 21.6.2008 г., стр. 27.