Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. júla 2009 - Lebedef/Komisia

(vec F-39/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Riadna dovolenka - Činnosti zástupcu zamestnancov - Dočasné pridelenie polovice pracovného úväzku na účely odborového zastúpenia - Činnosti spojené so zastupovaním stanoveným služobným poriadkom - Neospravedlnená neprítomnosť - Zníženie nárokov na riadnu dovolenku - Článok 60 služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie viacerých rozhodnutí týkajúcich sa odpočítania 32 dní dovolenky žalobcu za rok 2007

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    G. Lebedef znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 158, 21.6.2008, s. 27.