Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 7 октомври 2009 г. - Pappas/Комисия

(Дело F-101/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Пенсии - Прехвърляне към общностната схема на пенсионни права, придобити преди постъпването на служба за Общностите - Оттегляне - Допустимост - Отстраняване от длъжност в интерес на службата - Размер на пенсията)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Spyridon Pappas (Брюксел, Белгия) (представители: L. Barattini и G. Mavros, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: D. Martin и K. Herrmann)

Предмет

Отмяна на решението на Службата за управление и плащане по индивидуални права, определящо правото на пенсия за прослужено време на жалбоподателя и на изчислението на броя на годините осигурителен стаж, които следва да се вземат предвид за определянето на това право.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Pappas да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 44, 21.2.2009 г., стр. 77.