Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 oktober 2009 Pappas / Commissie

(Zaak F-101/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Pensioenen - Overdracht van vóór indiensttreding bij de Gemeenschappen verworven pensioenrechten aan communautaire regeling - Ontheffing - Ontvankelijkheid - Ontheffing van ambt om redenen van dienstbelang - Pensioenbedrag)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Spyridon Pappas (Brussel, België) (vertegenwoordigers: L. Barattini en G. Mavros, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Martin en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het Bureau beheer en afwikkeling van individuele rechten houdende vaststelling van verzoekers rechten op het ouderdomspensioen en berekening van het aantal jaren dat voor de vaststelling van die rechten in aanmerking moet worden genomen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Pappas wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 44 van 21. 2. 2009, blz. 77.