Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 października 2009 r. - Pappas przeciwko Komisji

(Sprawa F-101/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury - Przeniesienie do systemu wspólnotowego uprawnień emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby we Wspólnotach - Odwołanie - Dopuszczalność - Odwołanie ze stanowiska w interesie służby - Wysokość emerytury)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Spyridon Pappas (Bruksela (Belgia) (przedstawiciele: adwokaci L. Barattini i G. Mavros)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:D. Martin i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Office Gestion et liquidation des droits individuels (biura administracji i rozliczania uprawnień indywidualnych) ustalającej uprawnienia emerytalne skarżącego oraz obliczenia lat uprawniających do emerytury do uwzględnienia dla ustalenia tych uprawnień.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

S. Pappas zostaje obciążony kosztami postępowania.

____________

1 - Dz. U. C 44 z 21.2.2009, s.77.