Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2009 r. - Marie-Hélène Willigens przeciwko Radzie

(Sprawa F-22/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marie-Hélène Willigens (Glabais, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2008 i w razie potrzeby decyzji o awansowaniu do tej grupy zaszeregowania urzędników mniej na to zasługujących.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2008 i w razie potrzeby decyzji o awansowaniu do tej grupy zaszeregowania urzędników mniej na to zasługujących.

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________