Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2009 r. - Meister przeciwko OHIM

(Sprawa F-17/09)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Herbert E. Meister (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat H.J. Zimmermann)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie skarżącego w przedmiocie przydziału punktów awansu za 2008 r. oraz wniosek o naprawienie szkody, wynikającej z naruszenia zasady prawidłowej administracji zasobami ludzkimi.

Żądania strony skarżącej

Skarżący wnosi, aby

na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego stwierdzono nieważność, mającej charakter incydentalny, decyzji przewodniczącego z dnia 20 grudnia 2008 r., oddalającej złożone w trybie wewnętrznym zażalenie skarżącego z dnia 20 sierpnia 2008 r.

strona pozwana dokonała zapłaty kwoty pieniężnej na rzecz skarżącego tytułem naprawienia szkody w wysokości zależnej od uznania Sądu

strona pozwana została obciążona wszelkimi kosztami postępowania.

____________