Language of document :

Žaloba podaná 18. februára 2009 - A/Komisia

(vec F-12/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: A (Port-Vendres, Francúzsko) (v zastúpení: B. Cambier, A. Paternostre, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Na jednej strane návrh na to, aby Komisia bola uznaná za zodpovednú za určité chyby, ktorých sa údajne dopustila voči žalobcovi v rámci konania vedeného na základe článku 73 služobného poriadku, ako aj zrušenie viacerých rozhodnutí, ktoré sa týkajú zamietnutia uplatnenia článku 73 ods. 2 písm. b) služobného poriadku na žalobcu, sprístupnenia žalobcovi súboru dokumentov, ktoré sú súčasťou jeho zdravotného spisu a nahradenia určitých lekárskych výdavkov. Na druhej strane návrh smerujúci k náhrade údajne utrpenej ujmy

Návrhy žalobcu

určiť, že Európska komisia je zodpovedná za chyby, ktorých sa dopustila voči žalobcovi v rámci konania vedeného na základe článku 73 služobného poriadku a všeobecnej úpravy "týkajúcej sa poistenia nebezpečenstva úrazu a choroby z povolania" úradníkov Európskych spoločenstiev,

zrušiť rozhodnutia Európskej komisie z 8. apríla a 13. novembra 2008, týkajúce sa odmietnutia uplatniť na žalobcu ustanovenia článku 73 ods. 2 písm. b) služobného poriadku, sprístupniť mu súbor dokumentov, ktoré sú súčasťou jeho zdravotného spisu a nahradiť mu určité lekárske výdavky,

zaviazať Európsku komisiu na okamžité vyplatenie žalobcovi dávky uvedenej v článku 73 ods. 2 písm. b) služobného poriadku, teda 1 422 024 eur, sprístupniť mu požadované dokumenty a nahradiť mu všetky už vynaložené lekárske výdavky a tiež budúce lekárske výdavky z dôvodu choroby z povolania, ktorej je žalobca obeťou,

zaviazať Európsku komisiu na zaplatenie žalobcovi úrokov z omeškania so základnou sadzbou Európskej centrálnej banky, zvýšenou o dva percentuálne body zo sumy dávky, ktorá mala byť vyplatená podľa článku 73 ods. 2 písm. b) služobného poriadku, počítaných od decembra 2004, teda od dátumu keď malo byť zistené, že choroba žalobcu je chorobou z povolania,

zaviazať Európsku komisiu na zaplatenie žalobcovi z dôvodu jeho práva na úplnú náhradu utrpenej ujmy, navyše popri sumách uvedených vyššie, sumu 1 949 689 eur, ktorá predstavuje rozdiel medzi celkovou výškou utrpenej ujmy a výškou paušálnej dávky dlžnej žalobcovi podľa článku 73 ods. 2 písm. b) služobného poriadku,

zaviazať Európsku Komisiu na zaplatenie žalobcovi sumy 25 000 eur alebo akejkoľvek inej sumy, ktorú bude súd považovať za adekvátnu, z dôvodu nemajetkovej ujmy utrpenej kvôli rôznym chybám a nezrovnalostiam, ktorých sa dopustili oddelenia Európskej komisie pri vedení konaní o zdravotnom stave, ktoré sa týkali žalobcu,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________