Language of document :

Talan väckt den 18 februari 2009 - A mot kommissionen

(Mål F-12/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: A (Port-Vendres, Frankrike) (ombud: advokaterna B. Cambier och A. Paternostre)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Dels yrkande om att kommissionen ska förklaras ansvarig för vissa fel som påstås ha begåtts mot sökanden inom ramen för det förfarande som avses i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna samt om ogiltigförklaring av flera beslut att, med avseende på sökanden, inte tillämpa bestämmelserna i artikel 73.2 b i tjänsteföreskrifterna, inte utge en rad handlingar i den sistnämndes läkarjournal och inte ersätta vissa utgifter för läkarvård. Dels yrkande om ersättning för den skada som sökanden påstås ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förklara kommissionen ansvarig för de fel den begått mot sökanden inom ramen för det förfarande som avses i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna och i de gemensamma reglerna "om olycksfallsförsäkring och arbetssjukdomsförsäkring" för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna,

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 8 april respektive den 13 november 2008 att, med avseende på sökanden, inte tillämpa bestämmelserna i artikel 73.2 b i tjänsteföreskrifterna, inte utge en rad handlingar i sökandens läkarjournal och inte ersätta vissa utgifter för läkarvård,

förplikta kommissionen att till sökanden omedelbart utge den ersättning som avses i artikel 73.2 b i tjänsteföreskrifterna, närmare bestämt 1 422 024 euro, och de handlingar som sökanden begärt att få samt ersätta sökanden för samtliga redan betalda och framtida utgifter för läkarvård för den arbetssjukdom sökanden lider av,

förplikta kommissionen att till sökanden utge dröjsmålsränta enligt Europeiska centralbankens referensränta plus två procentenheter på det belopp som ska utges enligt artikel 73.2 b i tjänsteföreskrifterna, räknat från december månad år 2004, vid vilken tidpunkt sökandens sjukdom borde ha erkänts som arbetssjukdom,

förplikta kommissionen att, utöver detta belopp, till sökanden utge full ersättning för den lidna skadan med ett belopp på 1 949 689 euro, vilket belopp motsvarar skillnaden mellan det totala beloppet för den lidna skadan och den schablonersättning sökanden har rätt till enligt artikel 73.2 b i tjänsteföreskrifterna,

förplikta kommissionen att till sökanden utge ett belopp på 25 000 euro eller ett annat belopp som personaldomstolen finner lämpligt, som ersättning för den ideella skada som sökanden har lidit till följd av de många fel och oegentligheter som kommissionen begått under de medicinska undersökningar som gjorts i sökandens fall, samt

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________