Language of document : ECLI:EU:F:2008:23

CIVILDIENESTA TIESAS PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2011. gada 19. jūlijā

Lieta F‑31/07 RENV

Françoise Putterie

pret

Eiropas Komisiju

Izlīgums – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru F. Putterie lūdz atcelt savu karjeras attīstības ziņojumu par laikposmu no 2005. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, jo šajā ziņojumā, it īpaši 6.5. punktā “Potenciāls”, nav atzīts viņas potenciāls pildīt B* kategorijas amata pienākumus

Nolēmums Lietu F‑31/07 RENV Putterie/Komisija izslēgt no Civildienesta tiesas reģistra. Lietas dalībnieki savus tiesāšanās izdevums sedz saskaņā ar savstarpēji noslēgtu vienošanos.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. pants)