Language of document : ECLI:EU:F:2008:23

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE

z 19. júla 2011

Vec F‑31/07 RENV

Françoise Putterie

proti

Európskej komisii

„Zmier – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou F. Putterie navrhuje zrušenie jej správy o služobnom postupe za obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005 v rozsahu, v akom táto správa, a najmä rubrika 6.5 „Predpoklady“, neuznáva jej predpoklady na vykonávanie úloh patriacich do kategórie B*

Rozhodnutie: Vec F‑31/07 RENV, Putterie/Komisia, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Účastníci konania znášajú trovy konania podľa dohody, ktorú uzavreli.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 69)